Ürgüp Haber

Video Galeri
Foto Galeri
Web Mobil
Kategori : GÜNCEL
Haberin Tarihi :   13 Haziran 2017 - 11:01

Damsa Çayı Taşkın Korunma Kanal Yapımı İhaleye Çıktı

Büyüt
Küçült
Damsa Çayı Taşkın Korunma Kanal Yapımı İhaleye
Dsi Bölge Müdürlüğü tarafından daha önce yerinde tespit edilen Damsa çayında taşkın korunma kanalı inşaatı yapılacak.

Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü tarafından Ürgüp'ün ortasından geçen Damsa Çayı, Dik duvarlı beton kanal, Taban kaplaması, menfez ve damsa çayının etrafına korkuluk (Pano Panel Çit) yapılması için ihaleye çıktı. 

İhale 4 Temmuz tarihinde Kayseri DSİ 12. Bölge Müdürlüğünde yapılacak. İhalenin ardından 10 gün içinde yer teslimi yapılarak sözleşme yapılıp işe başlanacak.

Yer tesliminden itibaren 120 gün içerisinde iş tamamlanması planlanan damsa çayının etrafı Ürgüp Belediyesi tarafından yapılacak proje ile çok amaçlı rekreasyon alanı haline getirilecek.

Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, "Uzun zamandır üzerinde durduğumuz Damsa Çayı taşkın korunma kanalı inşaatı yapım işi DSİ tarafından 2017 yatırım programına alındı. Her bahar ayında temizlik yaptığımız damsa çayının büyük bir kısmında beton menfez ve duvarlı beton ile artık tertemiz kanal haline gelecek, kanalın etrafı panel çitle korumaya alınacak. Biz de belediye olarak üzerimize düşeni yapıp Damsa çayının etrafını yürüyüş parkuru, piknik alanı gibi çok amaçlı rekreasyon alanı haline getireceğiz. Mevcut Bölge Müdürümüz Okan Bal'a ve planlama aşamasında ilgi ve desteği nedeniyle o zamanki Bölge Müdürümüz şimdiki DSİ Antalya 13. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun'a tüm Ürgüp halkı adına teşekkür ediyorum. dedi.


 

 

 

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

NEVŞEHİR İLİ ÜRGÜP İLÇESİ DAMSA ÇAYI TAŞKIN KORUNMA KANALI İNŞAATI YAPIM İŞİ

yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2017/284920

1-İdarenin

a) Adresi : SANAYI MAHALLESI OSMAN KAVUNCU CADDESI 38060 KOCASİNAN KOCASİNAN/KAYSERİ

b) Telefon ve faks numarası : 3523362850 - 3523301123

c) Elektronik Posta Adresi : dsi12@dsi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 880 m Dik duvarlı beton kanal yapımı, Taban kaplaması 1 Ad.(3.00*3.85) 3 gözlü yerinde dökme menfez ve 1750 m Korkuluk (Pano Panel Çit) yapılması. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : NEVŞEHİR İLİ ÜRGÜP İLÇESİ (merkez)

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DSİ.12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KOCASİNAN -KAYSERİ

b) Tarihi ve saati : 04.07.2017 - 10:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere dair Tebliğde yer alan A/ IX grubu işlerdir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Bu ihalede; ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümleri İnşaat mühendisliğidir 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TFP:60 PUAN) Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;

TFP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;

TFP: Teklif fiyat puanını,

TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

TF: İsteklinin teklif fiyatını, ifade eder.

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KTP:40 PUAN)

A.2.1 İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı (İŞBTFNP) (35 Puan): İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik puanlaması 35 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik puanlamasına ait iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

S. NO İŞ KLM / İŞ GRB NO MİN. TEKLİF ORANI (%) MAK. TEKLİF ORANI(%) PUAN 1 ÜTKK-001 4.14 6.22 3 2 ÜTKK-002 63.65 95.48 20 3 ÜTKK-003 1.60 2.41 2 4 ÜTKK-004 0.90 1.35 1 5 ÜTKK-005 0.21 0.31 1 6 ÜTKK006 3.47 5.20 3 7 ÜTKK007 3.98 5.98 4 8 ÜTKK008 2.04 3.06 1 TOPLAM 35

A.2.1.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.

A.2.1.2. İş grupları için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine oranının; her bir iş grubu için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. A.2.1.3. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.

A.2.1.4. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alamayacaklardır.

A.2.1.5. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır.

A.2.2. Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) (5 Puan):

İsteklinin DSİ. Genel Müdürlüğü ne ait, ihale ilan tarihi itibariyle geçici kabulü yapılan ve teklif edeceği bedelinin % 50’ın dan fazla olan AIX iş bitirme belgesi üzerinden puanlama yapılacaktır.

*Yeterlilik için sunulan iş deneyim belgesine konu iş hariç. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde teknik değer nitelik puan hesabı her bir ortak için ayrı ayrı yapıldıktan sonra ortaklık oranı ile çarpılacaktır. İstekliye ait teknik değer nitelik puanı ortakların ortaklık oranına göre değerlendirmeye alınacak puanlarının toplamı olacaktır.İstekliler Teknik Değer Nitelik Puan hesaplamasında değerlendirilmesini istediği iş bitirme belgelerini ve bu iş bitirme belgelerini içeren tabloyu da bilgi amaçlı olarak teklifleri kapsamında sunacaktır.

Örnek: Ortak Aldığı Puan Değerlendirmeye alınacak puan Örnek: Ortak Aldığı Puan Değerlendirmeye alınacak puan

A Ortağı (Ortaklık oranı % 70) 5 5 x 0,70 = 3,50 puan

B Ortağı (Ortaklık oranı % 30) 5 5 x 0,30= 1,50 puan

A&B iş ortaklığının teknik değer nitelik puanı 5,00 olarak hesaplanacaktır.

KTP= İŞBTFNP + TDNP + KNP

A.3. Toplam puan (TP): Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. TP = TFP + KTP B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 12. BÖLGE 121 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOCASİNAN - KAYSERİ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ.12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MİSAFİRHANE ÜST SALONU KOCASİNAN -KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. (B-205)Sayfayı Yazdır
Print Friendly / PDF
Sosyal Paylaşım
Google
Etiketler :
İsim Soyisim :
E-Mail :
UYARI : Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Uyarı
Güvenlik kodu :
Bu yorum : 8 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Oktay
 
Eski fotoğraf kullanıyorsunuz Yakışmıyor amacınızı biliyoruz Şunun surasında yerel seçime 21 ay kaldı.
DİĞER HABERLER
Sağ Blok Reklam
Foother
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter RSS Sitemap
"Ürgüp Haber | http://www.urguphaber.com/"   Tum Hakları Saklıdır. © 2017 - 2018
Ürgüp Haberleri www.urguphaber.com