Başkan Aktürk'ten Ürgüp'ü Heyecanlandıran Paylaşım

Okuduğunuz haber
ÜRGÜP SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI 1 ADET PERSONEL ALACAK

Ürgüp'te Kan Bağışı Kampanyası Düzenlenecek

Anasayfa   /    Güncel    /    Ürgüp Sosyal Yardımlaşma Vakfı 1 Adet Personel Alacak

Ürgüp Sosyal Yardımlaşma Vakfı 1 Adet Personel Alacak

Ürgüp Sosyal Yardımlaşma Vakfı 1 adet sözleşmeli büro personeli alım ilanı.

GÜNCEL      17 Ocak 2022 - 10:14     18986     0

Ürgüp Sosyal Yardımlaşma Vakfı 1 Adet Personel Alacak

ÜRGÜP SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

1 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nun amacına uygun faaliyet ve çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdî ve aynî yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuşlardır. SYD Vakıflarının yetkili karar organı Mütevelli Heyetidir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları özel hukuk tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar olup, Vakıflarda personel ile ilgili işlemler personelin işvereni olan Mütevelli Heyetince, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün, 16.04.2012 tarihinde yürürlüğe giren 16.02.2012/1 sayılı Fon Kurulu kararı ile uygun görülen, 07.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren 18.12.2015/7 sayılı değişiklik ve eklemeler yapılmasıyla ilgili Fon Kurulu kararı ile “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı iş yasası çerçevesinde belirlenen genel kriterlere göre yürütülmektedir.

İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne belirsiz süreli sözleşmeli çalıştırılmak üzere 1 kişi  “Büro Görevlisi” unvanlı sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

           

                                     BÜRO GÖREVLİSİ İLANI

 

İşin Adı      : Sözleşmeli Personel alımı

İşin Süresi   : Belirsiz Süreli (2 ay deneme süreli/ 6 ay içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Çalışma Esaslarına uyum sağlayamayan personelin önceden bildirilmek suretiyle Vakıf Mütevelli Heyeti kararı ile işine son verilir)

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

 1. GENEL ŞARTLAR

1-      Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2-      Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3-      Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4-      Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5-      Türk ceza kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

6-     Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

7-    Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Büro görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak (KHK ile kapatılmış olan Üniversitelerden mezun olanlar hariç) ve ÖSYM tarafından yapılan 2020-2021 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

8-     İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak.

9-     Alınacak alanın tümünde Yüksek Lisans, KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili sertifikalar ve iş deneyimi olanlar, işe almada öncelikli olarak değerlendirilecektir.

 1. ÖZEL ŞARTLAR

 

 1. Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, İstatistik ve Ekonomi/Ekonometri, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Bankacılık, Çalışma Ekonomisi bölümlerinin yurt içi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak. 
 2. Muhasebe bilgisi ve deneyimine sahip olmak,
 3. Kömür, gıda, ayni yardım dağıtımı ve nakliyesi vb. saha görevlerinde de bulunabileceğinden görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
 4. İlan tarihinden itibaren son bir (1) yıldır Ürgüp ilçe merkezi sınırları içerisinde ikamet ediyor olunması,
 5. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
 6. Adli ve İdari Soruşturma sonucunda işe alınmasına engel bir durumu bulunmamak,
 7. MS OFFİCE uygulamalarını iyi derecede kullanabilmek, (Milli Eğitim Müdürlüklerinden onaylı Bilgisayar Sertifikası bulunmak veya bitirdiği fakültede Bilgisayar dersi gördüğünü not durum belgesi (transkript) ile belgelendirmek),
 8. En az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabiliyor olmak,
 9. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir sağlık sorunu olmaması. (Sağlık Raporu ile belgelendirmek)
 10. Sosyal İletişim becerisine sahip olmak, kendini iyi ifade edebilmek, öğrenmeye ve sürekli gelişime açık ve disiplinli çalışma alışkanlığına sahip olmak.

DİĞER HUSUSLAR;

1-      Mülakat tarihinden önce kurumumuz tarafından istenen belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvurusu kabul edilmeyecek ve mülakata alınmayacaktır.  Gerçeğe aykırı belge ile müracaat ettiği anlaşılan adaylar ile sözleşme imzalanmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilir.

2-    Vakıf personelinin istihdam edildiği vakıfta çalışması esastır. Ancak başka bir vakıfta görev almak isteyen personel, istihdam edildiği vakıfta en az 1 yıldır görev yapıyor olmak şartıyla, görev almak istediği vakfın personel ihtiyacı ve norm kadro durumuna göre, hali hazırda çalıştığı ve görev yapmak istediği vakıf mütevelli heyetlerinin uygun görüşüyle vakıf değişikliği yapabilir. Ayrıca, sözleşmeli personel ihtiyaç duyulan hizmet birimi ve pozisyonda istihdam edildiğinden, devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyona yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamaz.

3- İşe alınacak personele Fon Kurulunun 16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı Kararının 10 ncu maddesiyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların eki EK-(I) sayılı cetvelde belirlenen ücret verilecektir.

4-     Vakfımız Başkanlığı başvuru veya mülakat sonucunda personel alıp almama hakkına sahiptir. Bu konuda başvuru sahibi veya mülakata girip mülakatı kazanan aday hak iddia edemez. Başvuru yapan adaylar bu hükümleri peşinen kabul etmiş sayılır

BAŞVURU İÇİN İSTENECEK BELGELER

1-      Başvuru formu (Ürgüp Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından temin edilecektir.)

2-      Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin noter onaylı sureti,

3-      Nüfus Cüzdanı sureti,

   4-       ÖSYM tarafından Lisans mezunları için yapılan 2020-2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puan türü sınav Sonuç Belgesi,

5-      2 Adet Vesikalık Fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)

   6-       Bilgisayar Sertifikası veya bitirdiği fakültede bilgisayar dersi gördüğünü kanıtlayan not durum belgesi  (transkript) (Aslı veya Onaylı Sureti)

7-      Adli Sicil Kaydı (asıl)

8-      Askerlik Terhis Belgesi veya Tecil Belgesi (asıl)

9-      Sağlık Raporu (çalışmasına engeli bulunmadığını gösteren)

10-    Sürücü Belgesi fotokopisi

 1. Tarihçeli Yerleşim yeri belgesi (asıl)

BAŞVURU İLANI,  TARİHLERİ, EVRAK TESLİM TARİHİ

Personel alım duyurusu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün https://vakifilan.ailevecalisma.gov.tr/ adresli web sitesi, Ürgüp Kaymakamlığı web sitesi ve İşkur’a gönderilerek ilan ettirilecektir.

Online başvurular https://vakifilan.ailevecalisma.gov.tr adresi üzerinden 17.01.2022 - 24.01.2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Başka usullerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda yapılan başvurular ön başvuru sayılacak olup mülakat hakkı kazanabilmek için adayların, özel şartları taşıdığını ispatlayıcı belgeleri 28.01.2022 tarih saat 17.00’ e kadar Cumhuriyet Mahallesi Güllüce-1 Cad. No: 4/7 adresinde bulunan Vakfımıza bizzat elden veya taahhütlü mektupla ulaştırmaları zorunludur. Bu tarihten sonra gönderilen evraklar veya evraklardan herhangi bir tanesinin eksik olduğu başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Geçerli KPSS P3 puan türünden başvuruda bulunan adaylar içerisinden en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, alınacak personel sayısının 5 katı aday mülakat sınavına çağırılacaktır. (Mülakata hak kazanan son kişinin KPSS P3 puanı ile aynı puanda olan adayların tamamı mülakata çağırılacaktır.)

          Sınav tarihi ve yeri mülakata girmeye hak kazanan adaylara bildirilecektir. Mülakat sınavına çağrıya hak kazanan adaylara Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, kanunları, vatandaşlık bilgileri, mesleki  bilgiler, sosyal ve kültürel konular, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu, 2022 Sayılı 65 yaşını doldurmuş Muhtaç Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu  mevzuatları ile ilgili kişiye heyet tarafından sorular yöneltilecektir. Ayrıca adayın sosyal diyalog ve iletişimi becerisini ölçmek maksadı ile karşılıklı diyalog yapılır. Bu diyalog ile sorulan soruları anlaması kişiyi ikna kabiliyeti, konuşma şekli (iletişim bilgisi), kılık kıyafeti heyetçe göz önünde bulundurulur.

Verilen süre içinde başvuru yapmayan, başvuru sonrasında mülakata davet edilip de gelmeyen kişiler herhangi bir hak iddia edemez.

Vakıf Mütevelli Heyeti sınavı yapıp yapmamakta serbesttir.

MÜLAKAT SONUÇLARI

Mülakat sınavı sonuçları www.urgup.gov.tr. adresinde ve vakıf hizmet binasında ilan edilecektir.

Sınavı kazanan aday Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapıldıktan ve Mütevelli Heyetin

ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün onaylamasına müteakip kendilerine elden veya iadeli taahhütlü posta yoluyla tebliğ edilen sınav sonucuna istinaden tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde sözleşmeyi imzalamadığı takdirde sözleşme hakkından feragat etmiş sayılacak ve en yüksek mülakat puanı alan yedek aday yedi gün içerisinde sözleşme imzalamaya davet edilecektir.

 

 

 

 

YORUM EKLEYİN

X

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen ziyaretçilere aittir.

X

Habere hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

GÜNÜN MANŞETLERİ

SON DAKİKA HABERLERİ